MAINER PAUČO

Martin Mainer a Samuel Paučo mají za sebou dlouhou tvůrčí historii, mezi nimi je však rozdíl celé jedné generace. Martin Mainer se na české umělecké scéně prosadil už v 80. letech, ještě jako mladý adept malby na pražské Akademii. V počátcích své tvorby měl blízko především k německým neoexpresivním malířům Neue Wilde a k italské transavantgardě, účastnil se prvních neveřejných Konfrontací a v 90. letech patřil do okruhu pražské progresivní galerie MXM. Uznání se Mainerovi dostalo už krátce po revoluci, kdy byl spolu s 12 umělci z celého světa vybrán na mezinárodní výstavu Wanderlieder v Amsterdamu a v roce 1993 se stal také jedním z prvních nositelů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Díky tomu absolvoval tříměsíční tvůrčí pobyt v USA, během nějž navštívil hinduistického guru Ram Dasse, který Mainerovo další umělecké i duchovní směřování výrazně ovlivnil. 
Do brněnského prostředí Mainer zasáhl koncem 90. let, kdy začal působit na FaVU jako vedoucí ateliéru malířství. Z jeho ateliéru vzešlo několik zajímavých umělců a mezi nimi právě i Samuel Paučo, který v Mainerově ateliéru absolvoval v roce 2011 a vzápětí se stal jeho asistentem. A jako asistent pak Mainera následoval i na Akademii výtvarných umění v Praze, kde Mainer vedl malířský ateliér až do roku 2018. 
Paučo začal pravidelně vystavovat už v době svých studií. V roce 2009 byl poprvé nominovaný na ESSL Award a poté následovalo hned několik dalších ocenění nebo nominací – naposledy byl nominován na mezinárodní ocenění Strabag Artaward 2021. 
Na této výstavě se Mainer a Paučo neprezentují jako profesor a jeho asistent, ale jako dva solitérní malíři, kteří mají založením své tvorby mnoho společného. Výstava je koncipovaná převážně z děl z posledních 2–3 let, tedy z doby, kdy už nepůsobí jako pedagogové ve společném ateliéru a nejsou už v tak těsném osobním kontaktu jako dříve. Přesto jim ale pořád zůstávají společná základní východiska tvorby, která spočívají ve spontánním přístupu k malbě, v expresivním projevu a ve spojování iluzivních a metailuzivních prvků a fragmentů různých sémantických vrstev, světa vizuálního, malířského, předmětného i jazykového. 
V obrazech, které vycházejí ze série nazvané Půst, Mainer vlepuje na plátno použité malířské palety studentů. Různě je kombinuje, vrství, někdy do nich i malířsky zasahuje a rozvíjí asociativní potenciál barevných skvrn, které se uplatňují částečně také reliéfně. Pracuje s abstraktními shluky barev na paletách, jež při pohledu z dálky evokují staromistrovské krajiny nebo zátiší. Prostor barevných skvrn vymezuje iluzivními rámy nebo jejich fragmenty, které naznačují neukončený výsek obrazu. Hraje si se základními atributy obrazu. Malířsky zvýznamňuje rám, jenž pro něj nepředstavuje jenom tradiční, v zásadě dekorativní způsob vymezení a uzavření malby, ale který je i součástí Mainerovy duchovní a meditativní cesty. 
Základem Mainerova obrazu Zátiší-Minulost už nejsou malířské palety, ale fotografie vlastního obrazu v ateliéru, který zachytil v počáteční fázi malířského procesu. Tuto fotografii Mainer použil jako podmalbu pro nový obraz. Na jednu iluzi vrstvil další a další malířské iluze s mnoha symbolickými odkazy a s průhledy do prostorů dalších obrazů a volně visících pláten. Tímto způsobem vznikla série 4 obrazů, které vycházejí z Mainerova pojetí času jako věčného koloběhu, neustále unikajícího času, který malba dokáže fixovat. Namísto napětí mezi malbou a syrovou barevnou hmotou na paletách tedy tento obraz staví na napětí mezi malbou a fotografií. 
Zatímco Mainer se ohledáváním otázek podstaty malířství, toho, co dělá obraz obrazem, co je malba, jak vzniká obrazový prostor a jaká může být v obrazu role rámu, vztahuje k malířské tradici, Paučovy malby staví na intenzitě expresivního malířského gesta a na ostrém prolínání jednotlivých vrstev malby. Z fragmentů malířských vrstev formuje iluzivní prostor, jenž často evokuje nějakou záhadnou krajinu po katastrofě. Spodní vrstvy maleb se mnohdy demonstrují v podobě fragmentů dřevěné architektury nebo podvratných sémantických znaků, které někdy až romantické vyznění snových krajin s nadsázkou narušují. Podobně jako Mainer i Paučo někdy vlepuje do obrazů fotografie reálných objektů a malířskými gesty se jich zmocňuje, jako by mezi různými univerzy docházelo k souboji. Jindy se zase podivné útvary ze světa malby osamostatňují jako reliéfní či sochařské objekty. 
Oba umělci se silnou malířskou intuicí tedy svým způsobem pracují s transformací abstraktních barevných skvrn do forem evokujících iluzivní zobrazení předmětného světa či jeho fragmentů. Otevírají jakési hraniční prostory, dráždivé prostory imaginace, které se nachází mezi různými myslitelnými světy. 
Martina Mrázová

PETER DEMEK & MICHAL ŠKODA

Malá výstava

SUCK THE SACK

Galerie U Betlémské kaple, Praha

Výstava s poněkud provokativním názvem se obrací k fenoménu těla a tělesnosti, ale dotýká se i řady dalších témat, která s tělesností přímo souvisejí, jako je identita, sexualita, smyslovost, intimita či překračování hranic soukromého a veřejného. Tělo a tělesnost patří k nadčasovým tématům a k nejdůležitějším zdrojům inspirace vůbec, jež se v umění objevují od nepaměti. Avšak tělo jako prostředek vyjádření v přímé, nezástupné podobě, nikoli ve smyslu námětu či pouhého nositele symbolických obsahů, se začalo v českém umění prosazovat teprve po polovině 20. století. Když pomineme průkopnická surrealistická řádění“ Václava Zykmunda a skupiny Ra z poloviny 40. let, která v tehdejším umění nenašla adekvátní pokračovatele, jedná se především o body artové akce a performance ze 70. a 80. let (P. Štembera, J. Mlčoch, K. Miler, V. Havlík, T. Ruller, V. Ambroz, M. Titlová Ylovsky ad.). 1 Jako jedno z dominantních témat výtvarného umění se pak téma těla a tělesnosti prosazuje v uměleckých projevech 90. let, která představují jádro, z něhož výstava Suck the Sack vychází. 2 Tvorba umělců jako Nan Goldin, Cindy Sherman, Mat Collishaw, Jake a Dinos Chapmanovi nebo Damien Hirst ostatně nebyla v 90. letech v našem prostředí ničím neznámým. Cílem této výstavy je tak poukázat na širokou problematiku těla a tělesnosti v umění prostřednictvím tvorby vybraných autorů od 90. let až do současnosti.
Otevírání politických i kulturních hranic v nové situaci porevolučních 90. let, jimž předcházelo postmoderní narušování hegemonie velkých ideologií a mýtů, s sebou přinášelo potřebu jedince hledat nový vztah ke skutečnosti i k sobě samému. Velmi často se přitom umělci obraceli k formě autoportrétu, který nejenže umožňuje pohyb na hranici intimního a veřejného, ale také poskytuje jedinečnou možnost proměny subjektu autora v objekt a tím i tehdy velmi aktuální distanci od vlastního díla. Setkání autora s obrazem sebe sama je tedy možné vnímat nejen jako způsob vyjádření určitého postoje ke světu a k sociálnímu prostředí, ale i jako jeden ze způsobů, jímž autor s potřebným odstupem získává možnost sledovat sám sebe z pro něj nezvyklé perspektivy, kterou může podle svého naturelu různě manipulovat a činit předmětem hry.

z textu Martiny Mrázové

The exhibition bearing a somewhat provocative title addresses the phenomenon of the body and corporeality, while also touching on a number of other topics directly related to corporeality, such as identity, sexuality, sensuality, intimacy, or crossing the boundaries of the private and public. The body and corporeality belong to the timeless themes and the most important sources of inspiration in general, which have appeared in art since time immemorial. However, the body as a means of expression in a direct and irreplaceable form, rather than in the sense of a theme or a mere bearer of symbolic contents, began to gain ground in Czech art only after the middle of the 20th century. Leaving aside the pioneering surrealist “riots” of Václav Zykmund and the Ra Group from the mid-1940s, which did not find adequate successors in the art of the time, these are mainly body-art events and performance from the 1970s and 1980s (P. Štembera, J. Mlčoch, K. Miler, V. Havlík, T. Ruller, V. Ambroz, M. Titlová Ylovsky, etc.). As one of the dominant themes of fine arts, the theme of the body and corporality gained ground in the artistic expressions of the 1990s, representing the core on which the Suck the Sack exhibition is based. After all, the work of artists such as Nan Goldin, Cindy Sherman, Mat Collishaw, Jake and Dinos Chapman, or Damien Hirst was not unknown in our environment in the 1990s. The aim of this exhibition is to point out the broad issues of the body and corporeality in art through the work of selected authors from the 1990s to the present.
Opening political and cultural borders in the new situation of the post-revolutionary 1990s, preceded by the postmodern disruption of the hegemony of great ideologies and myths, introduced the need for the individual to seek a new relationship to reality and to themselves. Very frequently, artists turned to the form of the self-portrait, which not only allows oscillating on the border of the intimate and public, but also provides a unique opportunity to transform the artist‘s subject into an object, and thus a very current distance from their own work. The artist‘s encounter with the image of themselves may thus be perceived not only as a manner of expressing a certain attitude to the world and the social environment, but also as one of the manners in which the author, benefiting from the necessary distance, gains the opportunity to observe themselves from a perspective unusual for them which may be manipulated differently and turned into the focus of the game.

from the text by Martina Mrázová

Milena Dopitová & Natalie Perkof

Drazí

Cudnost

Inspirací pro tuto výstavu byla fotografie obou protagonistů výstavy s panoramatem spodního Manhattanu. Respektive dvojice fotografií – na jedné (z roku 1989) jsou ještě mladí a s dominantou dvojčat, na druhé, už parafrázující fotce, bez nich. Nakonec se však vizuálem k výstavě stala jiná fotografie, na níž oba sedí vedle sebe, aranžovaně a přeci přirozeně, na posteli – ve Varšavě roku 2009. Vše přirozené je asi i cudné, napadne maně. Pro mě jsou oba zcela přirozenou součástí umění, a to už hodně dlouho, oba jsou navíc zcela přirození. A tudíž cudní. I když se název Cudnost zrodil tak nějak přirozeně, byl to první nápad na název a už jím zůstal. Stejně tak se celá výstavka zrodila jednoduše a přirozeně a cudně, jen tak z prohozené poznámky: Co třeba udělat v Etcetera Kovandu s Davidem?

Mám rád jejich fragmentarizovaný, navýsost kreativní vizuální svět, který dokáže obsáhnout umělecké i existenční kontexty a konotace v takové šíři, že se mi stále tají dech. Bez takového tajení dechu by se asi člověk nehnal tak střemhlavě do umění. Třeba by se zasek’ v baroku. To mám taky rád; Jirkové ovšem obsáhnou i baroko, to se rozumí.

Jejich dotýkání se umění je víc než jen invenční a tak přirozeně nadané. Je smyslem jejich existence, byť to zní jak falešný kunst-
historický rodokaps. Jirka Kovanda funguje v umění od poloviny sedmdesátých let, kdy v uzavřené komunitě dělal své sociálně subtilní performance; nevystudoval vysokou uměleckou školu, do převratu v devětaosmdesátém pracoval v depozitáři Národní galerie, v moderní sbírce, která tehdy byla v Městské knihovně. Jiří David se chtěl mermomocí dostat na tu pitomou akademii, kde sice učili (ne)umělečtí režimní slouhové, ale absolvování školy zaručovalo papír, který v tehdejším, komunisty indoktrinovaném Československu, zaručoval možnost fungovat jako umělec. I když na škole jsou stejně asi nejdůležitější sociální kontakty. Na pražskou akademii se dostal naposedmé, předtím v Ostravě dělal kulisáka v Divadle Petra Bezruče, mimo jiné s fotografem Viktorem Kolářem. Na akademii rozjel se spolužákem Stanislavem Divišem neoficiální výstavy na neoficiálních místech – Konfrontace, a začaly se psát nejnovější dějiny umění.

Oba Jirkové byli klíčoví autoři pražské Galerie MXM, která v letech 1990 až 2002 nebyla jen galerií, ale také středobodem uměleckého života, umělecké existence, diskusním fórem, a vůbec legendou; i když to už asi trochu přeháním. Nebo nepřeháním? A oba byli oblíbenci Karla Tutsche, a tudíž frekventanti jiné legendy, brněnské Galerie Na bidýlku, na kterou v Brně, zdá se, prostě, bohužel kašlou – tamní instituce i prostředí. Oba už také dlouho učí; málokdo z mladších a ještě mladších umělců s nimi nepřišel do (vlivného) styku. David na akademii a po svém vyhazovu z ní Knížákem a Kolíbalem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové; Jiří Kovanda byl zase dlouholetým asistentem Vladimíra Skrepla na akademii, teď vedle asistování v jiném ateliéru vede ten vlastní, performativní, v Ústí nad Labem.

Oba umělci nasáli postmoderní nadhled nad světem a nad uměním, každý z nich velmi osobitě a přitom až komplementárně vzájemně. Při vzájemné blízkosti byly a jsou zřetelné i určující diference. Kovanda tíhne ke zklidňujícímu minimalizujícímu projevu, jeho doménou je koncentrace na jedno gesto, jednu myšlenku. Jako by chtěl z různorodého světa „posvítit“ na jednotlivost, nápad, kontrast, často nenápadný, ale o to nápaditější. Minimalizovaná dekonstrukce. David vlastně naopak chce do díla vměstnat „nekonečné“ množství nápadů, inspirací, konotací, citací, kontextů, důvodů, způsobů. Rozpínavý svět krotí do jednoho díla, které v sobě paradoxně má zvláštní křehkost. Skoro bych se bál, že vnitřní síla křehkosti rozpíná každé jeho dílo až k prasknutí, kterému zabrání jen něžnost a nekontrolovatelná nevinnost, s nimiž David díla dělá. Dekonstrukce světa tak nutí autora k nekonečným vrstevnatým dekonstrukcím. Kovandovy práce, ač křehké, jsou pevné svým konceptem, svým čtením. Jsou rázné ve výsledku, Kovandova díla koncentrují. U Davida je pak skoro nekonečně možností čtení, ostatně dílo vzniká z tolika „ikonografických“ impulsů, z nichž některé jsou jasnější a jiné zase až k nerozklíčování matné, zvláště vychází-li z řady privátních útržků paměti, života, míst. Jsou neseny rozpínavým citem. Ale! Nic ať se nebere doslova, i obraznost textů je dovádivě svádivá a má své nutnosti vnitřní dynamiky; zkrátka text je návod k použití, kdoví, co je pravda…

Z původně plánované Kovandovy intimní etceterovské performance sešlo, život přemohl umění; ale je zde performativní velká černobílá fotografie, na které Jiří Kovanda tančí s Markétou Othovou, fotka vznikla pro výstavu Mrkačka v pražské MXM, pro asymetrickou výstavu, jak jsem ji „nekorektně“ ve druhé polovině devadesátých let vymyslel: vybraní umělci si vybrali a oslovili umělkyně podle své libosti a společně vytvořili něco pro výstavu. Dalšími pracemi Jiřího Kovandy jsou pak „asamblážové“ koláže z bezprostředního počátku devadesátých let; koláž, ten trochu vyčpělý surrealizující výtvarný způsob, však v Jirkově fragmentárním a uhrančivě citlivém podání nabývá jasného tvarového estetického významu, ukázněně vtipného a sestaveného ze dvou elementů. Davidovy práce jsou rozptýlenější formálně i časově, avšak s důrazem na jemnou malířskou kresebnost, akvarelovou kolážovitou průzračnost, která se táhne umělcovým dílem kontinuálně, přes tři desetiletí. Vystaven je velký akvarel, vzniklý počátkem devadesátých let, a také nedávné práce, kde se kresba mísí s Jirkou hojně využívanou asambláží. Typickým dílkem je pak to s fotografií opravdu velkoprsé ženštiny, s grafy a textíky, které jsou na díle vepředu i vzadu. Jako by práce z roku 1993 říkala, že i to, co nevidíme, má svůj vliv na nás, na naše vnímání, na náš prožitek. Výstavy i umění i sebe sama. Dílo s klíčem využívá fotografii juvenilní Davidovy performance z roku 1967, kdy měl v puse klíč. Už tehdy klíčově napovídal, že jeho dílo odemkne jen ten, pro něhož je umění klíčem k životu. Když tak o tom přemýšlím, při vší jemnosti a subtilnosti, o kterou jsem se v davidovsko-kovandovské výstavce snažil, je to docela patetická výstava. Co je totiž velikost?

Martin Dostál

O blízkosti opačného

Výstavu posledních prací Jany Bernartové1 a Václava Krůčka2 propojuje společný zájem, týkající se výjimečné barvy, na niž se protikladné umělecké přístupy obou autorů zaměřují, aby ukázaly, že ji nelze ani jednoznačně zrakově postihnout, ani přesně slovně označit. Krůčkovy mírně odsazené bílé reliéfy vrhají na stěnu, s níž téměř splývají, jemné odlesky, které se mění podle světelnosti místnosti. Jejich barevnost vyvolává akryl, nanesený nenápadně zezadu na kovové sítě. Bílá se stala krajně vylehčeným zprostředkovatelem ještě odhmotněnější zrakové zkušenosti, nacházející se na pomezí skutečného a zdánlivého. Z protikladné strany se k přibližně shodné barvě dostávala i Bernartová. Její podobu nalezla v obsáhlém vzorníku modelu CMYK, používaném při tisku, kde ke každé barvě byl přiřazený kód, jenž v tomto případě odpovídal zápisu C0 M53 Y53 K0,3 nahrazujícímu slovní určení barvy. Společný základ objektivního kódu, sloužícího k dorozumění, získal překvapivě odlišný vzhled, když byl uplatněn ve fotografii, digitálním tisku, na monitoru počítače, takže vzbuzoval téměř dojem, že jde vždy o jinou barvu.

Široké rozpětí výrazových prostředků obou autorů neposkytovalo žádné přemostění. Vycházel-li Krůček ještě ze stavu před-smyslového světa, Bernartová se již pohybuje v posmyslovém období. Oba tím zaujímali obrácený vztah k významu. Bernartová rozvíjela úvahy o jeho ustálené hodnotě, dané ideálním zápisem, zpochybněném však v okamžiku jeho uvedení do života, Krůčka naopak přitahovala nezachytitelnost prchavého barevného odstínu, chvějícího se na okraji své existence. Přinášel jakousi přidanou vlastnost, zprostředkovanou odvrácenou stranou reliéfu, jež nepřipouštěla jakékoli splynutí s významem. Zatímco v jeho reliéfech smysl předcházel význam, jenž zůstával zcela potlačen, zdrojem analýz Bernartové se stal pokaždé odlišný vzhled jednoho významu.

 

Stejně jako se obtížně slovně postihují chuťové stránky vinných odrůd, obdobně nesnadně se někdy určují barevné odstíny. Za název výstavy si autoři zvolili metaforu Oeil de Perdrix (koroptví oko), pocházející z vinařství, používanou pro postižení „společného zpracování barev všech hroznů z jedné polohy“. Dosažená barva přechází mezi oranžovou a růžovou. Její pojmenování mělo zřetelný původ: odkazovalo k zabarvení oka koroptve při jejím podřezávání. Vztah mezi modelem C0 M53 Y53 K0 a Oeil de Perdix tak stanovuje zásadní hranice zrakového zážitku. Barva se ocitala v jakémsi mezistavu jako smíšenina, jejíž určení záviselo na větší či menší podobnosti s některým odstínem barvy, zakotveným v divákově mysli. Označení setrvávalo u přirovnání, a nedospívalo ke konečnému rozhodnutí.

Na jedné straně se nachází rukodělně zpracovaný reliéf, jenž má hodnotu i jako objekt, který je zdrojem příležitostného odrazu, nabízejícího proměňující se smyslový zážitek, na druhé straně světlo, splývající s barvou, jejíž vlastnosti přetrvávají v kódu trvalé a stálé. Přibližování se k domněle shodnému se u Bernartové a Krůčka podobalo od sebe se odvracejícím křivkám hyperboly, než v pomyslném nekonečnu se protínajícím rovnoběžkám. Barvy, postihované výrazy Oeil de Perdrix a C0 M53 Y53 K0, jsou sice téměř totožné, avšak chovají se vůči sobě jako póly magnetu. Váhání, zda se zvolený tón více blíží růžové či oranžové, zda je natolik nosný, aby se rozezněl lidskou myslí, odstranil Rudolf Steiner ve svých přednáškách o barvách na začátku dvacátých let minulého století. Barvu Krůčkových odrazů i technických vzorců Bernartové by bylo možné spojit se Steinerovou barvou broskvového květu, jíž je „stín duševna vrhaný do živého.“4 Barva broskvového květu se vyskytuje na pomezí tělesného a duševního: „Barva je to, co sestupuje až k povrchu těla, a barva je také to, co člověka pozvedá od hmotného světa a vede ho do oblasti ducha.“ 5 Vratké, ne-li nemožné, shrnutí společné smyslové zkušenosti jednotícím označovaným, proniká divákem, vstupuje do něj a splývá s ním. Steiner přiblížil, co nastává při pozorování oranžové plochy, dříve než je jakkoli pojmenována, ještě před jejím přirovnáním k barvě broskvového květu: „Jakmile vejdeme do světa a splyneme s oranžovou plochou, pohybujeme se tak, že s každým krokem, který uděláme, cítíme: tímto pociťováním v oranžové barvě, tímto žitím v silách oranžové se budeme do světa vkládat tak, že budeme silnější a silnější, že k nám bude proudit něco posilujícího… Tak se s oranžovou vžíváme do světa. Učíme se pak touze chopit se nitra věcí a spojit ho s námi samými. Žitím v oranžové barvě se učíme poznání, touze po poznání, touze po poznání vnitřní povahy věcí.“ 6 Přechody mezi významem C0 M53 Y53 K0 a smyslem, shrnutým v přirovnání Oeil de Perdrix, ocitajícím se na hraně zrakového uchopení, zůstávají nepřeveditelné na společný protiklad: ukázaly se být pouze pomyslným spojením obou odlišných oblastí.

 

Karel Srp

 

1 Jde o práce ze širšího autorčina souboru Tekuté krystaly RGB, jímž se zabývá několik let.
2 Práce pocházejí ze dvou souborů Liner a Veil, které autor dlouhodobě rozvíjí.
3 V elektronické verzi barevného modelu RGB má barva značku R255 G152 B120.
4 Rudolf Steiner, Tajemství barev, Fabula, 2011, s.
5 Rudolf Steiner, Tajemství barev, Fabula, 2011, s.
6 Rudolf Steiner, Tajemství barev, Fabula, 2011, s.

Komplementární
Tomas Rajlich a Břetislav Malý

Jestliže se, přinejmenším v posledním desetiletí, těší zvýšené pozornosti malba ve smyslu autonomního média a také konceptuální tendence, jejichž prestiží je zkoumání formálních vizuálních aspektů, je nasnadě, že tento trend nefokusuje v uměleckém provozu pouze historické příspěvky, ale také akceleruje současnou tvorbu. Pojem neomoderna, který se v uplynulých letech výrazněji frekventoval, lze mimo jiné chápat jako jistou revokaci modernistických principů, jak je poměrně překotně přinášelo dvacáté století, s tím zřetelem, že je patrně dobře možné prozkoumávat uvolněné, nedotažené či nevyčerpané aspekty modernistických avantgard a navazovat na ně, či je s odstupem současnosti mixovat a fúzovat v novém vizuálním nadšení. Jedinečný okamžik pak nastává, když i sami starší a původem ryze modernističtí tvůrci stále ještě tvoří aktuální umění, přičemž jejich dřívější tvorba revokuje v novém kontextu současné významy. Tak nějak by se dal označit myšlenkový půdorys drobné výstavy, nazvané Komplementární, spojující tvorbu malířů Tomase Rajlicha a Břetislava Malého. Zatímco první je excelentním zástupcem poslední krajně modernistické fáze umění konce šedesátých a zejména sedmdesátých let, Břetislav Malý je reprezentantem nedávno nastoupivší malířské generace, víc než dobře obeznámené s rozličnými uměleckými trendy posledních desetiletí.

 

Výstavu zřetelně legitimizuje jejich vztah k vyhraněným hodnotám v abstraktním malířství, jehož nárokem je zkoumání struktury malby, vlastností barev a v neposlední řadě také formální a prostorové aspekty malovaného obrazu. Tomas Rajlich (narozený v roce 1940) prožil podstatnou část svého tvůrčího života v holandském exilu v živém kontaktu s americkou i evropskou radikální uměleckou generací, jejíž přirozenou součástí se stal. Už spoluzaložením Klubu konkretistů (s Jiřím Hilmarem, Radkem Kratinou a teoretikem Arsénem Pohribným) v roce 1967 deklaroval svůj zájem o přísné geometrické struktury, ke kterým se přirozeně proklestil od svého studia sochařství v Laudově, Pokorného a Hladíkově ateliéru na pražské akademii. Struktura se Rajlichovi stala východiskem pro postupné rozvíjení malířské strategie, která vnímala problematiku tvorby vycházející z geometrie v širších souvislostech. Rajlicha zajímala také textura, živý povrch, rukopisná stopa, která v jistých fázích začala strukturu překrývat, či naopak se ve „zbytkové“ podobě dostávat na(d) texturu. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let pak umělec dospěl přirozenou cestou k monochromatické malbě a také k seriálnímu malířskému uvažování. Tato tvorba následně vyústila v práci s monochromatickou aluminiovou folií, která stále nese vrstevnatou malířskou dikci.

Rajlichovu malbu, po svém syntetizující minimalistickou strukturu, monochromatickou texturu a jemnou gestiku, můžeme vztáhnout k proklamacím jeho starších souputníků, ať už budeme uvažovat o malbě a o barvě jako soustředěném organismu v duchu Gottharda Graubnera, nebo se odkážeme na reálnou estetiku Roberta Rymana. Zařazením do expozice Fundamental Painting v amsterodamském Stedelijk Museu v roce 1975 se Rajlich ocitl v kontaktu s autory jako Gerhard Richter, Robert Ryman, Agnes Martin, Robert Mangold, Brice Marden, Raimund Girke a dalšími na výstavě, která přinesla radikální modernistické malířské pozice v kontextu vrcholícího minimal artu a exploze konceptuálních tendencí. Tehdejší frekventovaný pojem „primárních struktur“, ať už pod tím míníme fundamentální malířství, reduktivismus nebo minimalizující analytické tendence, je stále otevřenou možností, jak ostatně dokazuje nejen Rajlichova dosavadní tvorba, ale také práce Břetislava Malého (narozeného v roce 1985).

 

Geometrické konstrukce, barevné koncepty, převracení subjektu a objektu, estetické expedice za obrazy a mimo obraz, filozofické aspekty barvy, to všechno jsou premisy, se kterými Břetislav počítá. Tohoto absolventa brněnské FAVU v ateliérech Petra Veselého a Tomáše Lahody (studoval v letech 2006 až 2012, v současné době je zde asistentem v ateliéru Petra Kvíčaly) fascinují fyzické jevy, které souvisí s hmotnou podstatou malířství a vztahem obrazu k prostoru. Zkoumání barvy a jejích optických, fyzikálních a filozofických aspektů byla rozhodným impulsem jeho malování. Je víc než zajímavé komparovat Malého práce s malířskými tendencemi od druhé poloviny šedesátých a zejména sedmdesátých let, ale i dalších desetiletí, kdy se pracovalo s různě strukturovanou monochromatickou malbou, v konkrétním výstavním případě s povrchově živou malbou Tomase Rajlicha. Vedle toho ovšem můžeme u Malého přemýšlet v postmoderních kategoriích konstrukce a dekonstrukce, které můžeme pojímat jak instrumentálně, tak ve strukturálně-filozofickém smyslu slova. Komplementární prezentace obou autorů si osahává absolutní nároky intelektuálně a esteticky vyhraněné tvorby, jejíž smysl se obrací do podstaty umění, zbavené sociálních a neestetických dimenzí. Rozvíjí vizuální myšlení v jeho krystalické podobě, což se ukazuje jako stále nosná a platná kvalita.

 

Martin Dostál

Jan Hendrych
Veselá sedmdesátá

Jan Hendrych (1936) patří k umělecké generaci, která svůj výtvarný názor formovala v tíživém klimatu propagandistických padesátých let a velkou část svého života tvořila v nehostinných dobách normalizace a komunistického režimu. Není divu, že tito umělci hledali pevné body v meziválečné avantgardě a navazovali zpřetrhané souvislosti nejen s myšlenkami zakladatelů moderny, ale i s odkazy více než tisícileté evropské kultury.

 

V počátcích šedesátých let prošla Hendrychova tvorba fází strukturální abstrakce, pro níž se v českém prostředí ustálilo označení informel a která znamenala důležitý vývojový stupeň pro celou tehdejší generaci. Typickými příklady jsou lapidární, jakoby vzduté formy (např. Figura s rastrem, 1960; Nachýlená figura, 1966), jejichž povrch je strukturován gestickými vrypy, otisky a zásahy, které skulpturám dodávají expresivní až dramatický ráz. Dalším vývojovým stupněm jsou plastiky (např. Klavírista, 1965), v nichž je hmota namísto gestického vrásnění konkretizována reliéfní kresbou archaických symbolů, linií a křivek i otisky technických předmětů, uzavírajících plastiku do pevného rámce.

 

Zájem o figuru a navození nového vztahu skutečnosti a člověka, který se v evropském kontextu označuje jako Nová figurace, byl Janu Hendrychovi přirozeně blízký a svojí tvorbou se do tohoto proudu také řadí. Ovšem samotná lidská figura či hlava nebyla a není hlavním cílem Hendrychova sochařského sdělení. Umělec ji vnímá jako prostředníka pro vyjádření životní situace člověka a stavu jeho mysli v konkrétním okamžiku. Je pro něj symbolem lidské mytologie, přičemž všedním úkonům z každodenního života dodává závažnost a hluboké soustředění.

 

Hendrychovo sochařství se od počátků ubírá dvěma cestami, které se v mnoha bodech setkávají. První je utvářena figurou vyrůstající z čistě modernistické tradice, druhá se vine cestou dadaistického a groteskního jazyka. V těchto případech těžko odoláme srovnání se sochařstvím amerického pop-artisty George Segala, ovšem segalovská strnulost se u Hendrycha propojuje s barokní dynamikou a emocí, často umocněnou užitím červené signální linie, jež zdůrazňuje vnitřní pohyb a váže prostor sochy s prostorem okolí (Torzo, 1989).

Převažujícím materiálem je u Jana Hendrycha sádra a důležitým výrazovým prostředkem textilní struktura vytvořená odlitím molitanu či vlnité lepenky. Výjimkou není ani využití konkrétních předmětů z běžného života, např. novin, pivního půllitru, klíčů (Klíčový půllitr, 1976), zdůrazňujících jednak emotivnost, a také jadrnost výrazu. Vedle sádrových soch ovšem vznikaly i práce uplatňující zcela odlišné materiály, a to zejména ve vazbě na umělcovu účast na sympoziích. Téměř legendárním počinem bylo Artchemo ve Východočeských chemických závodech v Pardubicích v roce 1969, kde se umělci pod teoretickou záštitou Jaromíra Zeminy zabývali možnostmi umělých hmot v umění. Jan Hendrych zde vytvořil soubor několika děl z polyesteru a plexiskla, v nichž vedle tvaru hraje nosnou úlohu barva obtékající hmotu v pruzích nebo amorfních skvrnách (Brankář, 1969; Hlava s myšlenkami II, 1969–70; Brána, 1970). Pendantem k trojrozměrným sochám je Reliéf s rastrem (1969) využívající dobové užitkové materiály zejména ze stavebnictví, jako je červená plastová fólie či obklad do koupelen, v nichž vstupuje do dialogu měkký plastický tvar s plošným pravidelným rastrem, technicistní prvek s teplotou člověka.

 

Tematickou linii Hendrychova díla utvářejí lidské figury a hlavy, často výrazně polychromované (např. Hlava, 1967), které vznikají od šedesátých let podnes. V určitých obdobích se však vynořují i další motivické okruhy. Důležitý je motiv prázdného pohozeného kabátu (např. Malý kabát I–III, 1977) nebo tematický okruh Tajemníků (Tajemník II, 1977), vznikajících jako odpověď na pookupační normalizační represi od roku 1977 kontrovanou iniciativami Charty 77. Cítíme z nich existenciální úzkost, nejistotu a zranitelnost moderního člověka v soukolí mocenské ideologie, ale i výtvarnou a myšlenkovou pevnost.

 

Výstava v galerii Etcetera se zaměřuje na Hendrychovu tvorbu z období šedesátých a sedmdesátých let, tedy na oblast informelního projevu a díla vytvořená v souvislosti s umělcovou účastí na sympoziu Artchemo v Pardubicích, jejichž výtvarnou řeč vystavěnou na napětí bílé hmoty s červenou linií rozvíjejí také další práce z let sedmdesátých. Hendrychova „Veselá sedmdesátá“ jsou připomínkou dob, kdy svobodnou energii „zlatých šedesátých“ utnula šedivá doba normalizace. Jsou ironizujícím pousmáním nad časy, jejichž absurdita ochromovala tvůrčí potenciál a mrazila veškeré možnosti veřejné prezentace a publicity. Hendrychova „Veselá sedmdesátá“ jsou však i dokladem, že v dobách politické nepřízně vznikala díla, která si nejen udržela vnitřní soustředěnost a senzitivitu, ale dnes se dokonce řadí k evropsky uznávaným příkladům sochařství vystavěného na modernistické tradici a výrazově-technologickém experimentu.

 

Ilona Víchová , leden 2018

Dalibor Chatrný

Výtvarný projev Dalibora Chatrného (1925–2012) zaplňuje široké pole médií, přístupů a metod – od kresby přes grafické techniky, malbu, trojrozměrné vyjádření až po přístupy zcela nevýtvarné, jakými jsou experimenty s imanentní silou magnetu, principy zrcadlení či chemické pochody hoření a spalování. Od počátků prošla jeho tvorba několika oblastmi – od dokonale zvládnuté kresebné a reprodukční techniky, přes projev s informálními rysy, konceptuální tendence až po umění akce a land artu. Jeho výtvarné uvažování má vědecký základ, proniká do oblastí fyzikálních jevů, chemických procesů, racionálních matematických řádů, principů lidské anatomie, jako je symetrie vlastního těla a její odchylky, stejně jako se dotýká systému morfologie, sémantiky a hudby. Motorem Chatrného díla byl hluboký respekt k přírodě, jejím dějům a zákonitostem, které jsou empiricky ověřené a přesto přesahují naše myšlení.

 

Objekty z nerezového plechu a mosazi vznikaly od roku 1967 v souvislosti s umělcovým zájmem o průzkumy prostorových souvztažností a aktuální snahou o objektivizaci výtvarné tvorby. Přístupem perforace, který Chatrný uplatňoval v papírových listech i objektech z plechu či plexiskla, docílil propojení dvou protilehlých rovin a zároveň zpochybnil tradiční vnímání rubové a lícové strany díla. S perforací souvisí taktéž princip pravidelně traktovaného rastru, který navazuje na umělcovy snahy o uplatnění řádu, ale také možnosti jeho svobodného narušování. Objekty z nerezového plechu a mosazi, ať již jde o velice lapidární formy nebo složitěji prolamované struktury, představují výrazný příklad Chatrného komplexních průzkumů obecně platných dimenzionálních kvalit a zákonitostí, a to nejen z hlediska vnitřního uspořádání díla, ale i jeho vazby k okolnímu prostoru, který je jím vymezován a zároveň jej vymezuje.

Jiří Staněk

Z mladé generace principy rastru inovativně rozvíjí Jiří Staněk (1990), čerstvý absolvent brněnské fakulty výtvarných umění. Po více než padesáti letech tak navazuje na odkazy představitelů neo-konstruktivně orientované generace, kam vedle Dalibora Chatrného patří např. František Kyncl nebo Jiří Hilmar. Potřeba uchování tvůrčí a myšlenkové kontinuity přivedla Jiřího Staňka k citlivým průzkumům prostorových a prostorotvorných vlastností snad nejzákladnějšího výtvarného materiálu – papíru. Papírový list, který předpřipravuje malbou nebo přejímá s již hotovou reprodukcí, transformuje drobnými systematickými sklady do nízkých struktur, jež ponechává ve formě reliéfu (Rouno, 2017) nebo rozvíjí do trojrozměrných papírových objektů (Kontraste in Cyan, 2017). Staňkův metodologicky pevný přístup, tvůrčí senzibilita a ukotvení v tradici modernisticky orientované linie tak slibuje přínosnou tvůrčí cestu, jejíž výsledky jsou již dnes reflektovány výtvarnými oceněními (např. finalista Ceny StartPoint udělované Národní galerií v Praze).

 

Ilona Víchová

Teodor Rotrekl

Teodor Rotrekl (1923–2004) se do povědomí veřejnosti zapsal ilustracemi literatury science fiction, zejména knih Stanislava Lema K mrakům Magellanovým a Astronauti, Akce L Františka Běhounka a Čapkovy Války s mloky, za niž získal roku 1965 stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě knižního umění v Lipsku. Vedle toho ilustroval časopisy ABC, Ohníček, Technický magazín, Svět techniky nebo Věda a technika mládeži.

 

Paralelně s ilustrační tvorbou vznikaly v Rotreklově ateliéru volné práce – obrazy a asambláže vyznačující se smyslem pro experiment a zájmem o využívání netradičních výtvarných metod. Klasické přístupy totiž umělec rozvinul o práci s epoxidy, nitrolaky a polyestery. Nanášení barvy štětcem nahradil stříkáním, kašírováním hliníkových fólií, spalováním povrchu ohněm či technologií fotomontáže a fototisku, kdy negativ přenášel přímo na plátno potřené emulzí. Typický byl pro něj také přístup zalévání obrazu do silné vrstvy polyesteru.

 

Teodor Rotrekl působil od 40. let v Praze a později na Kladensku. Jeho tvůrčí počátky jsou spjaty s Brnem. Zde v roce 1943 absolvoval Střední školu uměleckých řemesel a odtud čerpal inspiraci k obrazům motocyklistů, později rozvíjeným o témata hangárů a letadel. Následné studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ukončil v osudný rok 1948. Na tvůrčí dráhu vstoupil v nehostinné době stalinistického režimu. S příchodem politicky volnějších 60. let utvořil se svými spolužáky Františkem Skálou, Dobroslavem Follem a Jiřím Mlčochem skupinu Radar (1961–1970), k níž se přihlásili také František Gross, František Hudeček nebo Ladislav Zívr. S tímto okruhem hojně vystavoval.

 

V roce 1965 se uskutečnila v galerii Československý spisovatel v Praze (Topičův salon) Rotreklova samostatná výstava Dobývání skutečnosti. Atmosféru děl zde umocňoval doprovodný zvuk autorem vlastnoručně sestaveného elektrického strojku, jakéhosi počítače návštěvníků, a reprodukovaná konkrétní hudba. Tato přehlídka výstižně charakterizovala Rotreklovo celoživotní okouzlení světem techniky a vědeckého výzkumu (Stanice na měření intenzity písmene A, 1963), letectvím (Přistávací manévr, 1965; Noční let, 1974–75), průzkumy vesmíru (Kosmos, 1965) a rozvojem kosmonautiky.

Od roku 1965 se Rotrekl začal zabývat možností využívání nenasycených pryskyřic. Vznikaly obrazy a asambláže zalité do vrstvy polyesteru, který vytváří iluzi hlubokého prostoru. Drobné předměty nejrůznějšího rázu, jako jsou části stavebnice, elektrodíly a plastové spoje (Anděl u letištní antény, 1975; Stanice 1 se vzducholodí, 1976; Zaměstnanec Aeroflotu kontaktuje anděla, 1979), staré rytiny a pohlednice (Solnohrad je hlavní město Solnohrad, 1974; Šesterčata, 1974), korálky (Rej andělů na ultrakrátkých vlnách, 1975), nebo dokonce perly, plátky zlata či motýli utvářejí v polyesterové hmotě zvláštní, v každém případě fascinující svět. Je to svět bezčasí, v němž se střetává realita se snem, viděné s přeludem, historie se současností, závažnost s groteskou, věda s fantaskností. Tu a tam se umělec obrací přímo k dějinám umění citacemi význačných děl starých mistrů, v nichž ozřejmuje paralely dnešního technicistního světa s minulostí. Nad Babylónskou věží tak hlomozí válečná letadla (Já to vidím, Pietre Brueghele!, 1978), z Kleopatry Jana Zrzavého se stává pan Kleopatr (1979) a na hlavu Albrechta Dürera dopadá bomba ve tvaru přesýpacích hodin.

 

Umělecký vesmír Teodora Rotrekla, promítaný do ilustrační i volné tvorby jazykem zhodnocujícím prvky nové figurace a pop-artu, ale i dobový zájem o využití netradičních hmot, dal skrze umělcovo filozofické založení a znalost přírodních věd (fyziky, astronomie, biologie, chemie) vzniknout výpovědi, která dalece přesahuje dobová témata vědecko-technického pokroku a optimistických vizí a stává se nadčasovou úvahou nad člověkem a jeho úlohou.

 

Ilona Víchová